ANDERSDENKENANDERSDOEN.NU
Platform voor praktijkprofessionals op het gebied van Stedelijke Vernieuwing, Gebiedsontwikkeling en Leefbaarheid Nieuwe Stijl

Expeditie Anders Denken Anders Doen

We zijn op expeditie. Op weg naar een omgeving waarin burgers, bedrijven en overheid sámen werken aan ontwikkelingen van buurten en wijken in steden en dorpen. Hoe die nieuwe omgeving er precies uitziet, weten we nog niet. Maar we weten wel dat alle betrokkenen een andere rol zullen spelen: iedereen gaat anders denken én anders doen.

Expeditie Anders Denken Anders Doen verbindt kennis en netwerken van praktijkprofessionals die stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en leefbaarheid meer ‘op uitnodiging’ – met of door burgers, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld - willen gaan vormgeven.

Met elkaar willen we ontdekken welke factoren (‘game changers’)  binnen de gemeentelijke invloedsfeer van belang zijn om die nieuwe werkelijkheid te realiseren en de kennis en ervaring hierover soepel laten stromen. Zodat elke gemeente zijn eigen organisatievermogen in stelling kan brengen.

Anders Denken Anders Doen is een initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur & Milieu en de VNG, in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en diverse gemeenten en kennisorganisaties.

MEER
MINDER

Snel op weg

Het document 'Stedelijke vernieuwing na 2014' bevat een compacte selectie van handige en inspirerende bronnen binnen de expeditie tot nu toe. Alternatief bieden onderstaande blokken (via MEER+) toegang tot wat ruimere selecties uit de verzameling van visies, studies, ervaringen en tools in relatie tot Anders Denken Anders Doen zoals die op de pagina kennis en informatie staan. 

Gedachtegoed

Over de achtergrond en het gedachtegoed van Anders Denken Anders Doen.

 

Organisatie & Bestuur

Over organisatie en bestuur van Anders Denken Anders Doen, inclusief lokale besluitvorming.

 

Burger- en Ondernemerschap

Over burger- en ondernemerschap en vertrouwen in burgers, wijkondernemingen, maatschappelijk initiatief.


 

Meten & Weten

Over meten en weten: wat kan de beschikbaarheid van data betekenen voor het totstandkomen van lokale initiatieven, hoe houd je in de gaten wat er gebeurt, ....

Wet- en regelgeving

Over (nieuwe) mogelijkheden in wet- en regelgeving.

 

Financiering en Verdienmodellen

Over financiering en nieuwe verdienmodellen. Waar zit waarde en hoe zet je die in voor het rond krijgen van projecten? Hoe neem je ook maatschappelijke kosten en baten mee?

Verhalen en Voorbeelden

Verhalen en voorbeelden van mensen en organisaties die al bezig zijn met anders denken en anders doen. Hoe pakken zij het aan en waar loopt het goed of fout?

Handreikingen en Tools

Praktische handreikingen en tools voor onderwerpen die raken aan anders denken anders doen. Bijvoorbeeld een handreiking MKBA's, een toolbox financieringsconstructies of een stappenplan voor transitieprocessen.

 

 

 

MEER
MINDER

Nieuws

Overhandiging eerste boek ‘Anders denken anders doen’ aan Barto Piersma

30-11-2015 |

Op 27 november jongstleden ontving Barto Piersma, directeur Nationale Programma bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het eerste exemplaar ‘Anders denken anders doen, game changers in de publieke zaak’ uit handen van de auteurs Robert de Graaff en Hans Nuiver van ORG-ID.

Lees meer

Tussen tekentafel en uitvoering

29-07-2015 |

Opinie Michiel Louweret, Partner Louweret & Partners, in gemeente.nu

Iedereen die wel eens bij een groot veranderprogramma of ingrijpende reorganisatie betrokken is geweest, herkent dat dergelijke ingrepen zelden verlopen zoals bedoeld. In de populaire managementmedia circuleren slagingspercentages van 50%. Daarvoor zijn veel verschillende verklaringen aan te dragen. Recent hebben we de discussie over de Nationale Politie gezien en ook in het gemeentelijk domein zijn hier veel voorbeelden van te vinden. Veel ICT-ambities sneuvelen ergens halverwege tekentafel en uitvoering. Hetgeen overigens geen belemmering is om een nieuwe agenda te formuleren. Want deze keer gaan we het anders doen. Toch?

 

Lees meer

Burgerinitiatieven: grensverleggend en toch aaibaar?

02-07-2015 |

Nederland worstelt met het fenomeen ‚burgerinitiatief’. Voorzichtig begonnen met het verwijderen van 2 stoeptegels in onze versteende binnensteden om wat Begonia’s de ruimte te geven, nemen de recente burgerinitiatieven heel andere vormen aan.

Lees meer

Tien gouden gemeenten goed bezig met transformatie

09-06-2015 |

Almere, Alphen a/d Rijn, Deventer, Ede, Heerenveen, Heerlen, Oss, Vlaardingen, Wijk bij Duurstede en Zaanstad zijn de toppers op het gebied van transformatie in het sociaal domein. Dit vindt de brancheorganisatie in het sociaal en maatschappelijk werk (MOgroep) die een lijst van "gouden" gemeenten heeft opgesteld.

 

De MOgroep heeft bekeken hoe deze gemeenten veranderingen in het sociaal domein hebben aangegrepen om op een slimme manier te vernieuwen, samen met bewoners en organisaties. Dit gaat verder dan 'best practices', het is breder en gaat om de mentaliteit die in de gemeenten aanwezig is en een manier van werken die daaruit naar voren gekomen is. Deze gemeenten hebben samen met lokale partners bedacht wie welke ondersteuning kan bieden, en hoe inwoners betrokken kunnen worden.

Lees meer

Wijkinitiatieven hebben duwtje nodig

09-06-2015 |

In het boek "Vijf bouwstenen van een duurzame aanpak", worden vijf elementen genoemd die in Deventer in de wijkaanpak hebben gewerkt. Een van de principes (bouwstenen) is het doorbreken van initiatiefverlegenheid. Zowel de initiatief- als de vraagverlegenheid hebben een zetje nodig, zoals de persoonlijke lichtvoetige benadering die een beroep doet op altruïsme, werkt goed.

Een ander principe is dat het moet gaan om een concreet doel: wijkbewoners zijn dan beter te motiveren om iets te doen voor hun buurt, zeker ook als het gaat om een beperkte tijdsinvestering. Wijkbewoners gaan dan samen aan de slag met hun ideëen en initiatieven, niet omdat de overheid dit graag wil, maar vanuit een intrinsieke motivatie.

Lees meer

Gelderse steden moeten regio's gaan

21-05-2015 |

Acht Gelderse steden moeten ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie gaan trekken. Zij hebben de capaciteit op ruimtelijk en economisch terrein, die in kleine gemeenten door bezuinigen is verzwakt. Het is een van veertien adviezen om de bestuurskracht en samenwerkingskracht van Gelderse gemeenten te versterken.

Dit staat in een eindrapport "Sterk bestuur in Gelderland", olv Fred de Graaf, zoals overhandigd aan de opdrachtgevers, VNG afdeling en de provincie Gelderland.

 

 

Lees meer

Stedelijke herverkaveling wapen tegen leegstand

21-05-2015 |

Stedelijke herverkaveling maakt het mogelijk dat eigenaren zelf actief iets doen tegen leegstand en daarvan profiteren. Ook het Rijk ziet de voordelen, want een wettelijke regeling is op komst.

Het betekent eigenlijk herschikking van eigendom door eigenaren voor eigenaren. Door onderling vastgoed te ruilen en dit te verrekenen zijn de bestaande eigendomsgrenzen van vastgoed aan te passen aan de gewenste gebruiksgrenzen. Dit kan gelden voor winkelgebieden, parken met daarop recreatiewoningen, maar ook in stadscentra. Door bijv. functies in een stadscentrum te concentreren en de overgebleven detailhandel dichter bij elkaar te brengen, cq. te clusteren wordt een winkelgebied weer veel aantrekkelijker.

Lees meer

Democratic Challenge, landelijk

28-04-2015 |

Wat is de Democratic Challenge?

 

We willen experimenten in de Democratic Challenge bundelen, laten zien en verder brengen. Het programma wil mensen inspireren en uitdagen. Samen zoeken naar nieuwe vormen van lokale democratie. Vormen die passen bij een moderne netwerksamenleving.

 

Voor wie is de Democratic Challenge?

 

Voor iedereen die een idee/plan heeft om de lokale democratie te verbeteren. En er is meer: ingediende projecten kunnen hulp en ondersteuning krijgen: exposure, expertise, financiering en regelruimte.

 

Daarnaast biedt de Democratic Challenge een platform om met elkaar te leren over nieuwe vormen van lokale democratie. In de loop van 2015 worden verschillende evenementen georganiseerd en publicaties uitgebracht.

 Voor meer informatie: www.democraticchallenge.nl

 

 

Lees meer

Discussie over burgerinitiatieven is te rigide: het is middle-up down

28-04-2015 |

Middle up down is een zienswijze en praktijkvoering die burgers en overheidsfunctionarissen in dusdanige rollen brengen dat geen van de betrokkenen nog een klassieke rol is aan te meten.

In dit artikel wordt het voorbeeld van het Bartokpark in Arnhem als voorbeeld genomen.

Voor het hele artikel, en commentaren: zie: www.socialevraagstukken.nl/site2015/04/09/discussie-over-burgerinitiatieven

Lees meer

Game changers denkkader toegepast op cases bij de gemeente Oss

02-04-2015 |

Het gamechangers denkkader beleefde op 16 maart jongstleden wederom een primeur. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseerde in nauwe samenwerking met gemeente Oss een interactieve workshop om twee stedelijke ontwikkelingscases door te akkeren om tot een beter proces en eindresultaat te komen.  Trefwoorden waren ‘verhelderend’, ‘nadenken over de rol die je hebt’, en ‘het besef dat je soms belemmerende overtuigingen hebt’ die je in dialoog met je samenwerkingspartners kan benoemen. Directeur Stadsbeleid  Tom de Laat van gemeente Oss: “Het denkkader helpt ons bij de nodige ervaring die wij al hebben opgedaan met nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling."

Lees meer

Oproep: casussen voor preview Masterclass Game changers

02-04-2015 |

Op 29 april aanstaande organiseren Kennislab voor Urbanisme en Hogeschool Rotterdam in samenwerking met ORG-ID en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een preview van de Masterclass Game changers. Het programma bestaat uit een presentatie van het game changers denkkader en de toepassing ervan aan de hand van een aantal gebiedsgerichte ontwikkelingscasussen. Wij stellen gemeenten in de gelegenheid om een casus in te dienen voor deze preview en deze samen met koplopers op het gebied van ‘anders denken anders doen’ te bespreken. Als  u een gebiedsgerichte opgave heeft die u vanuit andere (faciliterende en loslatende), gemeentelijke rollen wil oppakken en u loopt tegen knelpunten voor die andere rollen aan, dan bieden wij u de kans om het game changers denkkader toe te passen op uw casus om te onderzoeken hoe u knelpunten kunt tackelen. U kunt contact opnemen voor meer informatie met Gerrit Jan Hoogland van RVO.nl (stedenbeleid@rvo.nl). Er is ruimte voor een beperkt aantal casussen.

Lees meer

De toekomstbestendige stad

28-11-2014 |

DE TOEKOMSTBESTENDIGE STAD is een door NIEUWBRUUT ontwikkelde methode voor transformatie van stads- en dorpswijken waardoor deze op betrekkelijk eenvoudige wijze kunnen anticiperen op trends en ontwikkelingen. Trends en ontwikkelingen op het gebied van demografie, mobiliteit, voorzieningen, woonwensen, etc.

Lees meer

De manier van werken bij de gemeente Hollands Kroon verandert

24-07-2014 |

De manier van werken bij de gemeente Hollands Kroon verandert. Binnen 4 jaar gaan medewerkers werken in zelfsturende teams, bepalen zij op basis van teamdoelstellingen zelf de eigen doelen en zijn zij verantwoordelijk voor te realiseren resultaten. Deze werkwijze moet processen verbeteren en zo efficiënt mogelijk werken.

Lees meer

Enthousiasme en vragen tijdens kick-off Agenda Stad

07-07-2014 |

Doet u mee aan Agenda Stad? Dat was het appel dat Mark Frequin (directeur-generaal Bouwen en Wonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) uitsprak op de publieke kick-off van Agenda Stad op 25 juni. Honderd stadmakers uit verschillende hoeken – bottom-up gebiedsontwikkelaars, gemeenteambtenaren, investeerders, maatschappelijk ondernemers, wetenschappers – kwamen bijeen in De Nieuwe Stad in Amersfoort om te bespreken hoe we Nederlandse steden innovatiever, concurrerender en leefbaarder kunnen maken.

Lees meer

Rijke bloemlezing Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl onthult 4 rode draden: waardecreatie is het sleutelwoord.

12-03-2014 |

Tijdens het Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl presenteerde minister Schultz van Haegen de rijke bloemlezing over Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl: eerste stappen in de praktijk.

Lees meer

Agenda

Geen agendaitems gevonden

Een initiatief van

In samenwerking met